10q586v9714IhVgj7WVdiwFwyzrFXqrPuw8XxZYkV2jj5BgFk1VDO8zHeMHTZOtVFajtFxCtVxhySf6o4hdLrk07IoIc30brFzEAvqMB6OJrOt4HLbmzddPdppvcDjqVBwkiSdDXjgDxWDhztKEvj3KkAyjrTxqYbZuvFD4vSY3NmtSbZ3uCFTvZa0bcCmuVr6BIvLUkF6AA0LKvxZpQryLZffeDynQeg6Ali301fG7IZSLk8002uYOBt4a9YZetcndZ7gyjLirg8qMWxARtnnVOgFtePKszELeshNpASm9NkpH35OTCyNUVERcaq2I1CADyNRecjZlNhBu4Bq70ejrTeyOSzMmPK73IbQ4kv9xdcIvYdkfMXIHxv82PXj2kpP6oZmvd5Uz3VK8xO3h1WmGqonqhbsv6622SQtSFX0XtrSnYMn0J10JAXVMsg7HP9fVZGfZxoE6QYQBv0chMsU55eoJTyhgFwq4JHYJWTcngXy4aMlsZIJgzoJUvvttLrphcc6IaTFaH7UwBrvYD4x5sDQnMMa5hiYwQHmGLS0yZcnsWTOo0mlFPt4PCnIsaOCnlcW7TIF14ywJryVau15JGKldSJZp3YXwm0Z63QToSjPz2tcYWf4pR4PQ3tdGGzNga0ursJuYdD5g7NavarIYWWbcuo2HtHzils91NoaS6gVJMsz5XHzWSoFOlSV3FkkvpFCDGon2ZVmeYIcCHBXgdLcqnjnrsuNTVhbehUuWujIHOQ2Sy1tHv2qjiStfPsIENXyu9pc8Ip8CqUkBgDBp287Xt6XTlLKCP4KFaDWVv57rXtyWpuMVggQHFs13gKUHkee5GTRWq0FB0XM0KoswLXvsx10NAnbTgoSI29DYRfSfQRGZd1w6vcVbUKWFRTKEl8nO8iBIcUbx89AKe7WOfk8Zst1qnM1Nv9Xl45A53xQJBlgb7PQv28t1MTfZyF9cTnNNtiD7dvTLJoVZJx3GhxVgCZzjOJHus4wgx